Haasteita liiketoiminnassa? Konkarilta apua uuden suunnan etsintään!

Mietityttääkö toiminnan kannattavuus vai kenties laajentumisen mahdollisuudet? Liiketoiminnan strategiset muutokset voivat tuntua suurilta ja toteutukseltaan haasteellisilta. Useimmiten ratkaisut kuitenkin ovat yksinkertaisia – tarvitaan vain kokenut keskustelukumppani, jonka avulla punainen lanka löytyy.

Poikkeuksellinen kevät on tuonut monille yrityksille tilanteen, jossa kassavirta on tyrehtynyt ja kannattavuus laskussa. Markkinoiden hiljeneminen tai epävarmaksi muuttunut tilanne onkin käynnistänyt pohdinnan, miten kassavirta ja kannattavuus voidaan jälleen palauttaa.

Suunnan muuttaminen ja strategisen tason päätöksenteko voi kuitenkin tuntua vaikealta. Yrittäjä saattaa kokea olevansa tilanteessa yksin. Yhtiön johtoryhmä taikka hallitus ei koe löytävänsä avaimia muutokseen sopeutumiseen. Kauaskantoisia päätöksiä tehtäessä onkin viisasta haastaa ajatusmalleja myös ulkopuolisilla näkemyksillä, esimerkiksi liikkeenjohdon konsultoinnin avulla.

 

Liiketoiminnan kolme K:ta

Liiketoiminnassa pätee vahvasti kolmen K:n sääntö: kassa, kannattavuus ja kasvu. Yrityksen toiminnan tavoitteet kulminoituvat näihin kolmeen tekijään ja ovat riippuvaisia toisistaan; kannattavuutta ei voi saavuttaa ilman kassavirtaa, eikä terve kasvu ole mahdollista ilman kannattavuutta. Kassavirran tyrehtyessä lakkaa myös koko liiketoiminta.

Liikkeenjohdon konsultoinnin avulla pureudutaan asiakkaan tilaan suhteessa näihin kolmeen K:hon. Strategia ja toimenpiteet keskitetään näihin liittyviin ongelmakohtiin. Esimerkiksi kassavirtaa tutkimalla voidaan pohtia toiminnan kannattavuutta, ja tuotannon tarkastelussa saattaa paljastua tehostamisen paikkoja. Markkinoita on puolestaan tutkittava kasvunäkymiä ajatellen, myös asiakkuuksien hoidossa saattaa hyvinkin olla parannettavaa.

Kuhunkin K:hon voi siis sisältyä eri tekijöitä ja ulottuvuuksia, joita yksin ei kykene hahmottamaan. Johtoryhmä tai hallitus voi olla liian lähellä yhtiötä, eikä perspektiiviä ”laatikon ulkopuolelta” tahdo löytyä. Konsultoinnista saadaankin kallisarvoista tukea johdon päätöksentekoon.

 

Liiketoiminnan strategia asiantuntijan silmin

Konsulttitoimisto Metodi Oy tarjoaa liikkeenjohdon konsultointia asiakkaiden liiketoiminnan eri haasteisiin. Metodin ruorissa on kokenut, useiden eri liiketoiminta-alojen projekteissa johto- ja konsultointitehtävissä toiminut Petteri Pyrrö. Liikkeenjohdon konsultointiin ja IT-konsultointiin erikoistunut Pyrrö on ollut mukana monessa ja ohjannut maaliin useita onnistuneita projekteja. Projektit ovat monesti liittyneet erilaisten kyvykkyyksien saavuttamiseen asiakkaiden operatiivisessa toiminnassa.

Strategian laatiminen vaatii aina suunniteltavan toiminnan peilaamista joko aiempaan tapaan, nykyiseen tapaan tai muiden tapaan toimia. Strategian laadinnassa tulisi siis tuntea käytettävissä olevat resurssit, toimiala, asiakkaat ja toimintatavat – ja mahdollisesti erottuakseen kilpailijoista tehdä myös jotain toisin.

Asiantuntevan keskustelukumppanin kanssa kokonaisuutta pääsee tarkastelemaan laajasti. Tarvittaessa voidaan pureutua myös jonkin kohteen osalta syvemmälle, aina aikataulutetun toimenpidelistan tasolle asti.  Oikein toteutettu strategiatyö on siis aidosti vaikuttavaa ja konkreettista ja vie yhtiötä kohti haluttua suuntaa.

 

Punaisen langan Metodi

Konsultointi tuo vakiintuneet ja itsestään selvätkin prosessit tarkasteltavaksi rakentavassa hengessä. Työ vaatii rehellistä otetta sekä konsultoinnin ammattilaiselta että asiakasyrityksen johdolta. Liikkeenjohdon haasteet ja kipukohdat on tarpeen avoimesti myöntää, jotta uudelleenrakennus voi alkaa. Avoin ja luottamuksellinen lähtökohta mahdollistaa monimutkainenkin vyyhdin purkamisen – ja yhtiön toiminnan punaisen langan jäljittämisen.

Pyrrön lähestymistapa strategisen tason konsultointiin on hyvin konkreettinen. Työ alkaa aina toimintaan tutustumisella, tavoiteasetelman laatimisella ja sidosryhmäkartoituksella. Asiantuntijatyön painopiste vaihtelee asiakasyrityksen toimialan ja lähtötilanteen mukaan. Toisinaan työ painottuu tuotestrategiaan, toisinaan taas lähestymistapa on markkinastrategian uudistamisessa. Kunkin toimeksiannon osalta sovitaan tavoitteesta ja edetään yhteisten työpajojen avulla eteenpäin. Ketteryys liiketoimintatasolla tarkoittaa, että myös strategiatyö on valmis muutoksiin.

 

Konsulttitoimisto Metodi Oy – tuloksenteon punainen lanka!